Acte necesare radiere auto

Acte necesare radiere auto dezmembrat, casat sau predat unei unitati specializate in vederea dezmembrerii:

1) Cererea solicitantului;

2) Certificatul de înmatriculare – original;

3) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;

4) Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;

f) Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;

5) Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.), sau certificatul de atestare fiscală.

6) Certificat de radiere – 3 exemplare;

7) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

8) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

9) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.